Κάθε επένδυση πραγματοποιείται για κάποιο σκοπό. Στην κατασκευή ιστοσελίδας  σίγουρα ένας δείκτης επιτυχίας είναι η επιστροφή των αποτελεσμάτων. Υπάρχει όμως ακόμη κάποιο σημαντικό όφελος που πολλοί παραβλέπουν και το όφελος αυτό είναι τα στατιστικά στοιχεία.

 

Τα στατιστικά στοιχεία επισκεψημότητας μπορούν να μας δώσουν πλούσιες πληροφορίες που πέραν του διαδικτύου μας βοηθούν γενικότερα στην σωστή λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο μας.  

Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι η γεωγραφική προσέγγιση των επισκεπτών μας, οι πιθανές λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησαν, οι σελίδες που οδήγησαν τους επισκέπτες στο περιεχόμενο μας και πολλές ακόμη σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ύπαρξη μας στο internet. 
 
Πολύ σημαντική επίσης πληροφόρηση μας δίνουν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση των διαδικτυακών μας διαφημίσεων ώστε να αξιολογήσουμε τα τις διαφημιστικές μας δαπάνες. 

Πολλά είναι τα σύγχρονα εργαλεία που μας παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία. Η ιδανικότερη μέθοδος είναι να τα αντλούμε από διαφορετικές πηγές έτσι ώστε να φιλτράρουμε την αξιοπιστία τους.
 
Η ontop.gr θεωρεί την παρακολούθηση και ανάλυση στατιστικών απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε Online marketing ενέργεια.